link top 1
OPĆI UVJETI POSLOVANJA EAST EXPRESS
 

Članak 1

Naziv i sjedište, usluge i područje pružanja usluga

 

1.1. Obrt za usluge prijevoza "Nada", vl.Goran Andrašec sa sjedištem u Zagrebu, Vukomerec 26 (u daljnjem tekstu "Pružatelj usluge") pružatelj je ostalih poštanskih usluga temeljem Zakona o poštanskim uslugama, Narodne novine br.144/12, čl.18., a sve temeljem uredno podnesene prijave za obavljanje poštanskih usluga Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije.  Pod ostalom poštanskom uslugom s dodanom vrijednošću podrazumijeva se usluga koja uz prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje, skladištenje i eventualni povrat ili otkup (pouzeće) poštanskih pošiljaka sadrži i određenu dodanu vrijednost.   Pružatelj usluge svoje usluge objedinjuje pod zajedničkim nazivom EAST express.

1.2. Pružatelj usluge pruža ostale poštanske usluge i njima pripadne usluge s dodanom vrijednošću u unutrašnjem prometu, izuzev prijama, usmjeravanja, prijenosa i uručenja pošiljaka izravne pošte i tiskanica koje Pružatelj usluge pruža na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

 

Članak 2

Ekspresne i paletizirane pošiljke

2.1. Pod „ekspresnom pošiljkom“ se podrazumijeva jedan ili više paketa koje pošiljatelj šalje na jednu te istu adresu s time da težina svakog pojedinog paketa može biti maksimalno do 70 kilograma odnosno do 0,5 m³ zapremnine. Maksimalna dimenzija paketa iznosi 160 cm (duljina) ili 360 cm (opseg). Ukoliko paket teži 70 ili više kilograma odnosno njegova zapremnina je 0,5 ili više m³ tada se takav paket mora staviti na paletu i tada će se smatrati paletiziranom pošiljkom. Za paket čija je zapremnina veća od 0,5 m³ primjenjuje se takozvana volumenska obračunska masa na način da se umnožak visine, dužine i širine paketa u cm podijeli sa brojem 5000. Dobiveni iznos će se smatrati težinom paketa u kilogramima. Pružatelj usluge ima pravo primijeniti i zaračunati naručitelju usluge volumenski obračun mase za bilo koji paket kod kojeg je volumenski obračun mase veći od stvarne mase paketa. Ekspresnu pošiljku Pružatelj Usluge će prevesti u roku od jednog radnog dana računajući od trenutka preuzimanja ekspresne pošiljke. Izuzetak od navedenog postoji u slučajevima kada se pošiljka treba dostaviti u mjesto u koje, zbog u tom trenutku važećeg rasporeda vožnje Pružatelja Usluge, nije moguće izvršiti dostavu u roku od jednog radnog dana od dana preuzimanja pošiljke. Na internetskoj stranici Pružatelja Usluge nalazi se objavljen važeći raspored vožnje Pružatelje Usluge. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, pošiljatelj pošiljke je dužan, prije nego što naruči uslugu, upoznati se sa važećim redom vožnje koji je objavljen na internetskoj stranici Pružatelja Usluge.

2.2. Pod paletiziranom pošiljkom se podrazumijeva jedna ili više paleta maksimalne težine 600 kilograma i maksimalnih dimenzija 120 cm (dužina) x 80 cm (širina) x 185 cm (visina). Kod paletizirane pošiljke minimalna masa za obračun cijene vozarine je 200 kilograma. Paletiziranu pošiljku Pružatelj Usluge će prevesti u roku od tri radna dana računajući od trenutka preuzimanja paletizirane pošiljke. Izuzetak od navedenog postoji u slučajevima kada se pošiljka treba dostaviti u mjesto u koje, zbog u tom trenutku važećeg rasporeda vožnje Pružatelja Usluge, nije moguće izvršiti dostavu u roku od dva radna dana od dana preuzimanja paletizirane pošiljke. Na internetskoj stranici Pružatelja Usluge se nalazi objavljen važeći raspored vožnje Pružatelja Usluge. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, pošiljatelj paletizirane pošiljke je dužan, prije nego što naruči uslugu, upoznati se sa važećim redom vožnje koji je objavljen na internetskoj stranici Pružatelja Usluge.

2.3. Nakon što Pružatelj Usluge preuzme pošiljku od pošiljatelja takva pošiljka se – u skladu s tehnološkim procesom Pružatelja Usluge - mjeri (težina, duljina i volumen – ovisno o vrsti pošiljke koja se šalje) te će se na taj način učinjeno mjerenje od strane Pružatelja Usluge smatrati točnim i istinitim i vrijedit će kao takvo i prema pošiljatelju.

2.4. Nakon što uruči, odnosno isporuči paletiziranu i/ili ekspresnu pošiljku primatelju, Pružatelj Usluge nije dužan pričekati kako bi primatelj pošiljke obavio kontrolu isporučene pošiljke. U slučaju da primatelj paletizirane i/ili ekspresne pošiljke uvjetuje prihvat takve pošiljke prisustvom Pružatelja Usluge prilikom postupka kontrole pošiljke, smatrat će se da je primatelj odbio prihvatiti pošiljku te će Pružatelj Usluge takvu pošiljku vratiti pošiljatelju. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, u slučaju da Pružatelj Usluge iz prethodno navedenog razloga vrati pošiljku pošiljatelju, smatrat će se da je Pružatelj Usluge izvršio svoju uslugu na način kao što je to zatražio pošiljatelj te će imati pravo naplatiti od pošiljatelja ugovorenu naknadu.

 

Članak 3.

Postupanje prilikom pakiranja, načini pakiranja pošiljaka, odbijanje preuzimanja pošiljke

3.1. Pošiljatelj je obvezan zapakirati pošiljku tako da zaštiti njezinu vrijednost i da spriječi nastanak oštećenja na toj pošiljci. Pošiljatelj prilikom pakiranja mora posebno obratiti pozornost da način pakiranja pošiljke i pošiljka ne uzrokuju oštećenje na ostalim pošiljkama koje Pružatelj Usluge preuzima, prenosi i uručuje, imovini Pružatelja Usluge, imovini trećih osoba kojom raspolaže Pružatelj Usluge te da negativno ne utječu na sigurnost i zdravlje osoba. Odabir materijala za pakiranje te način pakiranja moraju odgovarati sadržaju, vrsti, dimenzijama, masi i vrijednosti pošiljke te duljini relacije na koju se pošiljka prenosi. Pošiljatelj je dužan osigurati materijal za pakiranje pošiljke te zapakirati pošiljku u skladu s pravilima propisanim u ovim općim uvjetima.

3.2. Staklene i druge lagano lomljive i osjetljive predmete pošiljatelj je dužan zapakirati pojedinačno u čvrstu kutiju koja je ispunjena odgovarajućim zaštitnim materijalom (papir, stiropor, spužva ili slično). U tom slučaju, pošiljatelj je dužan označiti na pošiljci da je njezin sadržaj stakleni, lagano lomljivi ili osjetljiv. Nadalje, pošiljatelj je dužan u takvom slučaju označiti pošiljku velikim i vidljivim natpisom „PAZI LOMLJIVO“. Sve ostale/drugačije upute o lomljivom ili osjetljivom sadržaju pošiljke koje su navedene na ambalaži Pružatelj Usluge neće uzeti u obzir.

3.3. Tekućine i topljive stvari pošiljatelj je dužan zatvoriti u nepropusnu posudu ili kakav drugi nepropusni omot (prvo pakiranje). Nepropusna posuda ili kakav drugi nepropusni omot treba biti umotan u materijal koji je sposoban upiti tekućinu u slučaju loma ili puštanja posude odnosno omota u kojem se tekućina ili topljiva stvar nalazi. Na kraju, pošiljatelj je dužan takvu pošiljku još staviti u čvrstu kutiju (drugo pakiranje). Pošiljatelj je dužan označiti na kutiji da je sadržaj pošiljke tekućina ili topljiva stvar.

3.4. Pružatelj Usluge ima pravo odbiti preuzeti pošiljku od pošiljatelja u svakom od sljedećih slučajeva: (1) ukoliko Pružatelj Usluge smatra da pošiljka nije zapakirana na način kao što je to propisano ovim općim uvjetima, (2) ukoliko pošiljka nije adresirana na način kao što je to propisano ovim općim uvjetima, (3) ukoliko pošiljci nedostaje ili je nepotpuna, nečitljiva, oštećena ili na bilo koji drugi način neupotrebljiva prijevoznička dokumentacija, (4) ukoliko Pružatelj Usluge, na temelju svoje diskrecijske odluke, ne može osigurati prijevoz i uručenje pošiljke na siguran način i (5) ukoliko Pružatelj Usluge smatra da bi preuzimanjem pošiljke mogao ugroziti svoje poslovanje, život i/ili zdravlje svojih radnika ili trećih osoba ili da bi mogla nastati šteta na njegovoj imovini ili imovini trećih osoba.

3.5. Pružatelj Usluge ne snosi odgovornost za štetu koja nastane na pošiljci iz razloga što pošiljatelj nije koristio prilikom pakiranja odgovarajući materijal ili iz razloga što se pošiljatelj nije pridržavao uputa za pakiranje navedenih u ovim općim uvjetima. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, činjenica da je Pružatelj Usluge preuzeo pošiljku na prijenos i uručenje ne znači da je pošiljatelj pošiljku zapakirao u skladu s odredbama ovih općih uvjeta.

 

Članak 4.

Zabranjene pošiljke, postupanje sa zabranjenim pošiljkama, otvaranja pošiljaka

4.1. Pružatelj Usluge nije dužan prihvatiti pošiljku ukoliko njezin sadržaj predstavlja opasni materijal ili je pošiljka takve prirode da je njezin prijenos zabranjen na temelju zakona, podzakonskog propisa ili odluke nadležnog državnog tijela ili kakve druge nadležne organizacije. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, Pružatelj Usluge neće prihvatiti kao pošiljku životinju, pokvarljivu ili lagano kvarljivu robu, zapaljivu robu, zlato, srebro ili drugi plemeniti materijal, vrijednosne papire, drago kamenje, vatreno oružje (bilo u komadu ili u dijelovima), streljivo, eksploziv ili eksplozivne naprave, ljudske posmrtne ostatke, pornografski materijal, ilegalne narkotike, natječajnu i sličnu vrstu dokumentacije ili robu koja se prijavljuje/šalje na natječaj ili se dostavlja u vremenski definiranom roku, a kod čijeg eventualnog zakašnjenja s isporukom može doći (1) do gubitka posla za koji se osoba natjecala ili (2) do prestanka, ograničenja ili umanjenja kakvog prava ili do (3) nastanka kakve obveze bilo po pošiljatelja ili primatelja. Pružatelj Usluge nije dužan prihvatiti pošiljku ukoliko Pružatelj Usluge, na temelju svoje diskrecijske odluke, ne može osigurati prijevoz i uručenje pošiljke na siguran način.

4.2. Ukoliko postoji sumnja da pošiljka sadrži neke od predmeta čiji je prijenos zabranjen (bilo na temelju zakona, podzakonskog propisa, odluke nadležnog državnog tijela ili ovih općih uvjeta), djelatnik Pružatelja Usluge može od pošiljatelja zahtijevati otvaranje pošiljke radi uvida u sadržaj pošiljke. Ukoliko se utvrdi da pošiljka sadrži zabranjene predmete, Pružatelj Usluge će takvu pošiljku odbiti preuzeti na prijevoz. Ukoliko se nakon preuzimanja pošiljke ustanovi da pošiljka sadrži neke od predmeta čiji je prijenos zabranjen, Pružatelj Usluge će takvu pošiljku, na temelju primopredajnog zapisnika, predati nadležnom tijelu koje je obvezno supotpisati zapisnik o primopredaji, dok, u slučaju da se nakon preuzimanja pošiljke ustanovi da pošiljka sadrži žive životinje, Pružatelj Usluge će takvu pošiljku vratiti pošiljatelju kojom prilikom će se o vraćanju pošiljke potpisati zapisnik o primopredaji.

4.3. U slučaju da se pošiljka ne može uručiti primatelju niti vratiti pošiljatelju, Pružatelj Usluge će takvu pošiljku komisijski otvoriti i pregledati radi utvrđivanja kakve druge adrese primatelja ili pošiljatelja. Ukoliko se ne utvrdi kakva druga adresa primatelja ili pošiljatelja ili dostava na takvu drugu adresu primatelja ili pošiljatelja ne uspije, Pružatelj Usluge će takvu pošiljku čuvati godinu dana računajući od dana obavljenog pregleda. Po proteku godine dana računajući od dana obavljenog pregleda, Pružatelj Usluge će na temelju svoje diskrecijske odluke pošiljku ili uništiti ili prodati i to na način i pod uvjetima koje Pružatelj Usluge smatra najprimjerenijim u tom trenutku

 

Članak 5.

Adresiranje pošiljaka i prijevoznička dokumentacija

5.1. Pošiljatelj koji s Pružateljem Usluge ima sklopljen zaseban ugovor o pružanju svojih usluga (dalje u tekstu: „Ugovor“) vrši adresiranje pošiljke ili ručno (ispisivanjem potrebnih podataka na obrascima „Lista preuzimanja“ i „Prijevoznica“) ili elektroničkim putem (ispisivanjem potrebnih podataka u posebnom kompjuterskom programu koji je Pružatelj Usluge osigurao pošiljatelju na korištenje za vrijeme dok postoji ugovorni odnos između Pružatelja Usluge i pošiljatelja (dalje u tekstu: „Aplikacija“)). Obrasce Lista preuzimanja i Prijevoznica će Pružatelj Usluge osigurati svakom pošiljatelju s kojim ima sklopljen Ugovor.

5.2. Ukoliko pošiljatelj s Pružateljem Usluga nema sklopljen Ugovor, Listu preuzimanja i Prijevoznicu će ispuniti djelatnik Pružatelja Usluge prilikom preuzimanja pošiljke od pošiljatelja, a na temelju podataka dobivenih tom prilikom od pošiljatelja. Istinitost i točnost podataka na Listi preuzimanja potvrđuje svojim potpisom osoba koja uručuje pošiljku Pružatelju Usluge. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, smatrat će se da je osoba koja djelatniku Pružatelja Usluge preda pošiljku na prijevoz ovlaštena takvu pošiljku predati u ime pošiljatelja.

5.3. Pod terminom „Popratna dokumentacija“ smatrat će se za potrebe ovih općih uvjeta „Lista preuzimanja“, „Prijevoznica“, „Otpremnica“ i „Dostavna lista“. Lista preuzimanja i Prijevoznica su obrasci koje ispunjava ili pošiljatelj (ukoliko s Pružateljem Usluge ima sklopljen Ugovor) ili djelatnik Pružatelja Usluge prilikom preuzimanja pošiljke od pošiljatelja (ukoliko pošiljatelj s Pružateljem Usluge nema sklopljen Ugovor). Prilikom preuzimanja pošiljke, pošiljatelj i djelatnik Pružatelja Usluge potpisuju Listu preuzimanja. Jedan primjerak Liste preuzimanja ostaje pošiljatelju kao dokaz da je Pružatelj Usluge predao pošiljku na prijevoz dok drugi primjerak ostaje Pružatelju Usluge. Prijevoznica je obrazac koji se lijepi na pošiljku s time da podaci navedeni na Listi preuzimanja moraju odgovarati podacima na Prijevoznici. Svaka pošiljka dobiva svoj jedinstveni broj koji djelatnik Pružatelja usluge upisuje ručno na oba primjerka Liste preuzimanja i na Prijevoznicu. Otpremnica je pošiljateljev dokument kojeg pošiljatelj može (isključivo na način koji određuje Pružatelj Usluge) poslati zajedno s pošiljkom. Prilikom uručenja pošiljke primatelju, primatelj potpisuje Otpremnicu koja se nakon toga vraća pošiljatelju i služi mu kao dokaz da je primatelj preuzeo pošiljku. Uslugu povrata Otpremnice Pružatelj Usluge dodatno naplaćuje sukladno svom cjeniku. Dostavna lista je obrazac na koji se primatelj treba potpisati i koji služi Pružatelju Usluge kao dokaz da je primatelj preuzeo pošiljku. Uslugu povrata Otpremnice može koristiti isključivo onaj pošiljatelj koji je takvu uslugu ugovorom regulirao s Pružateljem Usluge.

 

Članak 6.

Korištenje Aplikacije za ispis Liste preuzimanja i Prijevoznice

6.1. Podaci nastali pomoću Aplikacije sastoje se od dva dijela i to od 1) Liste preuzimanja i Prijevoznice ispisanih korištenjem Aplikacije te od 2) skupa podataka u obliku datoteke koja nastaje korištenjem Aplikacije.

6.2. Prilikom predaje pošiljke pošiljatelj je dužan uz pošiljku predati Pružatelju Usluge elektronički ispunjenu Listu preuzimanja i pošiljku obilježenu elektronički ispunjenom Prijevoznicom. Nadalje, pošiljatelj je dužan (i to najkasnije do vremena objavljenog na internetskim stranicama Pružatelja Usluge) poslati Pružatelju Usluge elektroničke podatke o pošiljkama s time da se ti podaci moraju poslati u formi datoteke koja nastaje korištenjem Aplikacije. Pošiljatelj šalje datoteke Pružatelju Usluge na način koji je određen u dokumentaciji o uporabi Aplikacije koju mu proviđa Pružatelj usluga.

6.3. Pošiljatelj je odgovoran da podaci koje je Pružatelju Usluge predao u obliku datoteke odgovaraju podacima na elektronički ispisanoj Listi preuzimanja i Prijevoznici. Ukoliko takvi podaci nisu identični, Pružatelj Usluge će postupati uvijek prema podacima predanim u obliku datoteke.

6.4. Pružatelj Usluge će preuzeti pošiljku i u slučaju (1) da pošiljatelj ne preda datoteku Pružatelju Usluge prije predavanja pošiljke na prijevoz kao i slučaju (2) da je datoteka, prije nego što je predana Pružatelju Usluge, ručno izmijenjena ili (3) sadrži nepotpune ili nečitljive podatke ili (4) je iz bilo kojeg drugog razloga za koji nije kriv Pružatelj Usluge neupotrebljiva/oštećena u trenutku kada je zaprimi Pružatelj Usluge.

6.5. Ukoliko Pružatelj Usluge zaprimi pošiljku, a nastupi bilo koji od sljedećih slučajeva: (1) pošiljatelj ne preda datoteku Pružatelju Usluge do vremena objavljenog na web stranici Pružatelja Usluge, (2) pošiljatelj datoteku ručno izmijenjeni prije nego što je preda Pružatelju Usluge, (3) datoteka je, iz bilo kojeg razloga za koji nije kriv Pružatelj Usluge, neupotrebljiva/ oštećena u trenutku kada je zaprimi Pružatelj Usluge, (4) datoteka sadrži nepotpune ili nečitljive podatke, Pružatelj Usluge će izvršiti uslugu isključivo prema podacima s kojima raspolaže u tom trenutku. Nadalje, ukoliko nastupi bilo koji od prethodno navedenih slučajeva, Pružatelj Usluge ima pravo svoju uslugu naplatiti primjenom važećih cijena za uslugu ili usluge koje su izvršene uzimajući u obzir podatke s kojima je Pružatelj Usluge raspolagao u tom trenutku.

6.6. U slučaju nastanka bilo kojeg od slučajeva opisanih u stavku 5. ovog članka, Pružatelj Usluge ne odgovara ni pošiljatelju niti primatelju pošiljke: (1) za prekoračenje roka za prijenos i uručenje pošiljke primatelju, (2) za neizvršenje vrste usluge koju je pošiljatelj zatražio od Pružatelja Usluge, (3) za nenaplatu otkupnog iznosa u slučaju da je pošiljatelj poslao otkupnu pošiljku, (4) za nepovrat Otpremnice pošiljatelju u slučaju da je pošiljatelj, zajedno s pošiljkom, poslao i Otpremnicu, (5) za bilo kakav oblik štete (običnu štetu, izmaklu korist ili neimovinsku štetu) koja nastane pošiljatelju i/ili primatelju iz bilo kojeg od razloga navedenih pod točkom (1) do (4) (uključujući točku 4).

6.7. Ispravljanje podataka na Listi preuzimanja i Prijevoznici dozvoljeno je isključivo na način da se pomoću Aplikacije ispiše nova Prijevoznica i Lista preuzimanja. Ručno ispravljanje podataka na Listi preuzimanja i Prijevoznici koje su ispisane pomoću Aplikacije nije dopušteno. U slučaju da pošiljatelj ručno ispravi podatke na Listi preuzimanja i Prijevoznici koje su ispisane pomoću Aplikacije, Pružatelj Usluge takve izmjene neće uzeti u obzir te će svoju uslugu izvršiti isključivo u skladu s podacima predanim u obliku datoteke.

 

Članak 7.

Uporaba drugih elektroničkih tehnologija u prijevozu pošiljaka

7.1. Pošiljatelj može predati Pružatelju Usluge pošiljku koja ne sadrži Listu preuzimanja i Prijevoznicu s obzirom da će u tom slučaju Pružatelj Usluge za izvršenje svoje usluge koristi barkodove s pošiljateljeve dokumentacije uz posebnu elektroničku razmjenu podataka između pošiljatelja i Pružatelja Usluge. Tehničko-tehnološki načini te pravila i postupak razmjene elektroničkih podataka bez uporabe Liste preuzimanja i Prijevoznice reguliraju se posebnim ugovorom sklopljenim između pošiljatelja i Pružatelja Usluge.

7.2. Usluga razmjene elektroničkih podataka i preuzimanje pošiljaka s barkodovima koje kreira pošiljatelj mora biti ugovorena između Pružatelja Usluge i pošiljatelja. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, i kada je između Pružatelja Usluge i pošiljatelja ugovorena prethodno navedena usluga, pošiljatelj je odgovoran za točnost elektroničkih podataka koji će biti dostavljeni Pružatelju Usluge. U slučaju da postoji razlika između elektroničkih podataka koji su dostavljeni Pružatelju Usluge i podataka koji su naznačeni na dokumentaciji pošiljatelja, Pružatelj Usluge će isključivo i jedino elektroničke podatke koji su mu dostavljeni smatrati točnim i konačnim za izvršenje svoje usluge.

7.3 U slučaju da Pružatelj Usluge: (1) ne zaprimi elektroničke podatke u vremenu dogovorenom u ugovoru, ili (2) zaprimi elektroničke podatke u ugovorenom vremenu no utvrdi da su elektronički podaci neuporabljivi (smatrat će se da su elektronički podaci neuporabljivi ukoliko su (navodeći primjera radi, ali ne ograničavajući se na) oštećeni, nečitljivi, nepotpuni itd.), Pružatelj usluge neće biti u obvezi izvršiti svoju uslugu.

7.4. Neizvršenje usluge od strane Pružatelja Usluge iz bilo kojeg od razloga naznačenih u stavku 3. ovog članka neće imati za posljedicu nastanak odgovornosti Pružatelja Usluge ni prema pošiljatelju niti prema primatelju za bilo kakav oblik štete (običnu štetu, izmaklu korist ili neimovinsku štetu).

 

Članak 8.

Plaćanje usluge prijevoza

U slučaju da pošiljatelj koji s Pružateljem Usluge ima sklopljen Ugovor naznači na Listi preuzimanja ili na obrascu koji je isprintao koristeći se elektroničkim programom koji mu je dao na korištenje Pružatelj Usluge da je primatelj dužan platiti uslugu prijevoza pošiljke, a primatelj odbije platiti Pružatelju Usluge njegovu uslugu, onda Pružatelj Usluge ima pravo naplatiti svoju uslugu prijevoza pošiljke od pošiljatelja. Dok pošiljatelj u navedenom slučaju ne podmiri tražbinu Pružatelja Usluge, Pružatelj Usluge će imati pravo zadržati pošiljku koju je trebao uručiti primatelju koji je odbio platiti.

 

Članak 9.

Usluge koje Pružatelj Usluge pruža

9.1. Pošiljatelj koji s Pružateljem Usluge ima sklopljen Ugovor, prigodom predaje pošiljke može zahtijevati od Pružatelja Usluge da se pošiljka uruči primatelju uz prethodnu naplatu otkupnine od primatelja u korist pošiljatelja pošiljke. Primatelj plaća djelatniku Pružatelja Usluge cijenu otkupne pošiljke u gotovini ili (ovisno o odluci Pružatelja Usluga) kojim drugim sredstvom plaćanja prilikom predaje otkupne pošiljke, a za što mu djelatnik Pružatelja Usluge ispostavlja određenu potvrdu o uplati otkupnog iznosa. Pošiljatelj koji zahtjeva od Pružatelja Usluge da mu pruži takvu uslugu je dužan takvu uslugu naznačiti na Listi preuzimanja i Prijevoznici, odnosno na obrascu koje je isprintao koristeći se Aplikacijom. Nadalje, pošiljatelj je dužan naznačiti i otkupni iznos na Listi preuzimanja i na obrascu koji je isprintao koristeći se Aplikacijom. Pošiljatelj je također dužan na otkupnu pošiljku nalijepiti naljepnicu s oznakom „Otkupnina“.

9.2. Pod uvjetom da Pružatelj Usluge pruža, u trenutku kada ga kontaktira pošiljatelj kao naručitelj usluge, uslugu uručenja pošiljke isključivo određenoj osobi, Pružatelj Usluge će takvu pošiljku uručiti isključivo osobi koju je pošiljatelj naznačio na pošiljci. Prilikom naručivanja usluge dostave pošiljke točno određenoj osobi, pošiljatelj će biti dužan na (1) Listi preuzimanja i Prijevoznici, odnosno na obrascu koji je pošiljatelj ispisao pomoću Aplikacije, naznačiti takvu uslugu te na (2) pošiljci napisati „uručiti osobno naznačenom primatelju“. Prilikom uručenja pošiljke primatelju, Pružatelj Usluge će zatražiti od primatelja da potvrdi primitak pošiljke potpisom na Dostavnoj listi. Pošiljatelj može u svakom trenutku kontaktiranjem Pružatelja Usluge saznati je li on pruža uslugu navedenu u stavku 2. ovog članka. Uslugu isporuke pošiljke na ruke osobe može koristiti isključivo onaj pošiljatelj koji je takvu uslugu ugovorom regulirao s Pružateljem Usluge.

9.3. Pošiljatelj prigodom predaje pošiljke može zahtijevati od Pružatelja Usluge da se pošiljka uruči primatelju na način da primatelj svojim potpisom potvrdi i Otpremnicu (kao što je taj pojam određen u članku 5.3. ovih općih uvjeta). Prilikom uručenja pošiljke primatelju, Pružatelj Usluge će zatražiti od primatelja da svojim potpisom potvrdi Otpremnicu koja se vraća pošiljatelju te da se potpiše na Dostavnoj listi. Ovakvu uslugu moguće je zatražiti od Pružatelja Usluge isključivo označavanjem takve usluge na Listi preuzimanja i Prijevoznici.

9.4. Pružatelj Usluge pruža uslugu i vremenski definiranog roka dostave pošiljke primatelju. Pošiljatelj koji želi poslati pošiljku koristeći se prethodno navedenom uslugom Pružatelja Usluge, ima mogućnost izabrati rok dostave pošiljke primatelju jedino i isključivo između rokova dostave koji su ponuđeni od strane Pružatelja Usluge i kao takvi naznačeni na Listi preuzimanja i Prijevoznici, odnosno na obrascu koji je pošiljatelj isprintao koristeći se Aplikacijom. Pošiljatelj koji zahtjeva od Pružatelja Usluge da mu pruži takvu uslugu je dužan takvu uslugu i rok do kojeg želi da se pošiljka dostavi primatelju naznačiti na (1) Listi preuzimanja i Prijevoznici, odnosno na obrascu koji je isprintao koristeći se Aplikacijom te na (2) samoj pošiljci odgovarajućom naljepnicom. Naljepnice s mogućim rokovima dostave će Pružatelj Usluge dostaviti pošiljatelju s kojim ima sklopljen Ugovor. U slučaju da pošiljatelj s Pružateljem Usluge nema sklopljen Ugovor, naljepnicu na kojoj će biti naveden rok dostave će na pošiljku nalijepiti djelatnik Pružatelja Usluge prilikom preuzimanja pošiljke od pošiljatelja koji zatražio takvu uslugu. Pošiljatelj koji ne označi ovu (1) uslugu i (2) rok dostave pošiljke primatelju na način kao što je to određeno ovim stavkom 4., nema pravo podnijeti prigovor Pružatelju Usluge kao niti potraživati od Pružatelja Usluge bilo kakvu naknadu štete u slučaju da Pružatelj Usluge prekorači rok za prijenos i uručenje pošiljke.

9.5. Pružatelj Usluge na svojoj Internetskoj stranici ima objavljen popis mjesta u odnosu na koja može jamčiti pošiljatelju pružanje i izvršenje usluge naznačene u stavku 4. ovog članka. Pošiljatelj je dužan prilikom naručivanja usluge iz stavka 4. ovog članka provjeriti je li Pružatelj Usluge pruža takvu uslugu u odnosu na mjesto u koje pošiljatelj želi da se pošiljka dostavi primatelju. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, Pružatelj Usluge odnosno njegov djelatnik prilikom preuzimanja pošiljke od pošiljatelja, ne provjerava je li moguće izvršiti uslugu iz stavka 4. ovog članka u odnosu na mjesto koje je naznačeno na Listi preuzimanja i Prijevoznici, odnosno na elektroničkom obrascu koji je pošiljatelj isprintao koristeći se Aplikacijom. U slučaju da pošiljatelj zatraži uslugu iz stavka 4. ovog članka te na Listi preuzimanja i Prijevoznici, odnosno ne elektroničkom obrascu koji je isprintao koristeći Aplikacijom, naznači kao mjesto u koje se treba izvršiti isporuka pošiljke mjesto u odnosu na koje Pružatelj Usluge ne vrši uslugu iz stavka 4. ovog članka, Pružatelj Usluge će takvu pošiljku predati primatelju u roku od jednog radnog dana od trenutka preuzimanja tj. kao da se radi o ekspresnoj pošiljci (kao što je ona određena u članku 2.1. ovih općih uvjeta)

9.6. Uslugu naznačenu u stavku 1. ovog članka naručitelj može zatražiti od Pružatelja Usluge u odnosu na ekspresnu pošiljku (kao što je ona određena u članku 2.1. ovih općih uvjeta) te u odnosu na paletiziranu pošiljku (kao što je ona određena u članku 2.2 ovih općih uvjeta)

9.7. Usluge naznačene u stavcima 2., 3. i 4. ovog članka naručitelj može zatražiti od Pružatelja Usluge u odnosu na ekspresnu pošiljku (kao što je ona određena u članku 2.1. ovih općih uvjeta).

9.8. Usluge naznačene u stavcima 2. i 3. ovog članka, pošiljatelj može zatražiti od Pružatelja Usluge u odnosu na paletiziranu pošiljku (kao što je ona određena u članku 2.2. ovih općih uvjeta).

 

Članak 10.

Odgovornost i isključenje odgovornosti Pružatelja Usluge

10.1. U unutarnjem prometu, Pružatelj Usluge odgovara (a) za gubitak ili oštećenje pošiljke ili umanjenja njezina sadržaja, (b) za prekoračenje roka za prijenos i uručenje pošiljke, (c) za neizvršenje usluge i (d) za izvršenje usluge djelomično.

10.2. Pružatelj Usluge, u smislu stavka 1. ovog članka,nije odgovoran: (a) ukoliko događaj iz stavka 1. ovog članka nastane kao posljedica Više sile (kao što je taj pojam definiran u stavku 4. ovog članka), odnosno okolnosti za koju nije razumno ili opravdano očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Pružatelja Usluge, (b) kada pošiljatelj ili primatelj ne podnese prigovor u rokovima utvrđenim u članku  11.1., odnosno 11.2. ovih općih uvjeta, (c) kada pošiljatelj ili primatelj ne podnese zahtjev za naknadu štete u roku utvrđenom u Zakonu o poštanskim uslugama, (d) kada primatelj primi pošiljku bez prigovora u smislu članka 11.2. ovih općih uvjeta, (e) kada se radi o pošiljkama čiji je sadržaj zabranjen u skladu s člankom 4. ovih općih uvjeta, (f) kada pošiljatelj prilikom adresiranja i/ili pakiranja pošiljke nije postupio na način kao što je propisano u ovim općim uvjetima i (g) u slučaju da tijekom prijenosa pošiljke dođe do oštećenja vanjske ambalaže, ali ne dođe do oštećenja sadržaja pošiljke.

10.3. Pružatelj Usluge ne odgovara za pošiljateljevu i/ili primateljevu izmaklu korist/dobit (pod čime se podrazumijeva primjera radi, ali bez ograničenja u navođenju: izmakla dobit/zarada, prihod od izmakle kamate, izmakli dobitak/zarada od mogućih budućih poslova, itd), kao niti za običnu štetu koja može nastati pošiljatelju i/ili primatelju zbog (a) gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, (b) prekoračenja roka za prijenos i uručenje pošiljke ili (c) neizvršenja usluge od strane Pružatelja Usluge.

10.4. Termin „Viša sila“, za potrebe ovih općih uvjeta, označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku preuzimanja pošiljke od strane Pružatelja Usluge, koje se nisu mogle predvidjeti, te su nastale bez htijenja i utjecaja Pružatelja Usluge, a njihovo nastajanje, tijek i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima, radnjama ili propustima, koji su se, u predmetnom međuodnosu okolnosti i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati i razumno očekivati od Pružatelja Usluge. Pod pojmom Više sile ili okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Pružatelja Usluge podrazumijevaju se prirodne nepogode, uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplava, državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, obustava rada, eksplozija, nesreća, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke ili gospodarske okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata.

 

Članak 11.

Podnošenje prigovora i postupanje po prigovoru

11.1. Ukoliko pošiljatelj ili druga ovlaštena osoba smatra da pošiljka koja je predana Pružatelju Usluge na prijevoz nije uručena primatelju ili da mu je uručena sa zakašnjenjem ili da ugovorena usluga nije u cijelosti ili djelomično obavljena sukladno ugovorenim uvjetima, pošiljatelj ili druga ovlaštena osoba ima pravo podnijeti prigovor Pružatelju Usluge u roku od tri mjeseca od dana predaje poštanske pošiljke Pružatelju Usluge na prijevoz u unutarnjem prometu. Prigovor se podnosi u pisanom obliku te je uz prigovor potrebno priložiti sve dokaze na osnovu koji osoba koja podnosi prigovor temelji svoj prigovor.

11.2. Primatelj ili druga osoba ovlaštena za primitak pošiljke dužna je prigovor zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke predati Pružatelju Usluge odmah prilikom uručenja pošiljke. Potpisom primatelja ili druge ovlaštene osobe za primitak pošiljke na Dostavnoj listi ta osoba potvrđuje da je pošiljku zaprimila neoštećenu i bez umanjenja njezinog sadržaja (uz primjenu izuzetka koji je naveden u sljedećoj rečenici). Prigovor izjavljen ili podnesen Pružatelju Usluge nakon uručenja pošiljke se ne prihvaća, osim u slučaju da primatelj ili druga osoba ovlaštena za primitak pošiljke priloži dokaz da je oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke nastalo prije uručenja pošiljke.

11.3. Pružatelj Usluge će se očitovati o zaprimljenom prigovoru u roku od trideset dana od dana primitka prigovora. U slučaju da prigovor ne sadrži nužne dokaze koje je pošiljatelj, odnosno primatelj dužan priložiti u skladu sa stavcima 1. i 2. ovog članka, Pružatelj Usluge se o takvom prigovoru nije dužan očitovati te će o tome obavijestiti podnositelja prigovora.

 

Članak 12.

Naknada štete i postupak u svezi sa naknadom štete

12.1. Za gubitak ili potpuno oštećenje sadržaja: (1) pošiljke iz članka 9.1. – Pružatelj Usluge odgovara pošiljatelju u visini iznosa otkupnine naznačenog na Listi preuzimanja, odnosno u visini iznosa navedenog u elektroničkim podacima koje je pošiljatelj dostavio Pružatelju Usluge (članak 7. ovih općih uvjeta). Bez obzira na prethodno navedeno, u slučaju da je stvarna vrijednost pošiljke različita od otkupnog iznosa, pošiljatelj je dužan dostaviti Pružatelju Usluge dokumente/isprave iz kojih nedvojbeno proizlazi kolika je stvarna vrijednost pošiljke. Ukoliko Pružatelj Usluge na temelju svoje diskrecijske odluke utvrdi da iz dostavljene dokumentacije nedvojbeno proizlazi da je stvarna vrijednost pošiljke različita od otkupnog iznosa, Pružatelj Usluge će isplatiti pošiljatelju stvarnu vrijednost pošiljke uzimajući u obzir ograničenje odgovornosti Pružatelja Usluge naznačeno u sljedećoj rečenici. Bez obzira na ovu odredbu članka 12.1. (1), odgovornost Pružatelja Usluge za gubitak ili potpuno oštećenje pošiljke iz članka 9.1. ograničena je na maksimalni iznos od 3.000,00 kn po štetnom događaju. Ukoliko pošiljatelj traži naknadu štete po ovom članku 12.1. (1), dužan je u zahtjevu za naknadu štete po ovom članku 12.1. (1) općih uvjeta priložiti svu potrebnu dokumentaciju/isprave na osnovu kojih temelji svoj zahtjev. Odredbe ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i u slučaju da zahtjev za naknadu štete podnosi primatelj pošiljke. (2) pošiljke koje su poslane putem jedne od usluga naznačenih u člancima 9.2., 9.3. i 9.4. – Pružatelj Usluge odgovara u visini peterostruke naknade koju je Pružatelj Usluge naplatio od pošiljatelja ovisno o vrsti usluge koju je zatražio pošiljatelj. Bez obzira na prethodno navedeno, u slučaju da je stvarna vrijednost pošiljke veća od iznosa peterostruke naknade koju je Pružatelj Usluge naplatio od pošiljatelja, pošiljatelj je dužan dostaviti Pružatelju Usluge dokumente/isprave iz kojih nedvojbeno proizlazi kolika je stvarna vrijednost pošiljke. Ukoliko Pružatelj Usluge na temelju svoje diskrecijske odluke utvrdi da iz dostavljene dokumentacije nedvojbeno proizlazi da je stvarna vrijednost pošiljke veća od iznosa peterostruke naknade koju je Pružatelj Usluge naplatio od pošiljatelja, Pružatelj Usluge će isplatiti pošiljatelju stvarnu vrijednost pošiljke uzimajući u obzir ograničenje odgovornosti Pružatelja Usluge naznačeno u sljedećoj rečenici. Bez obzira na odredbu članka 12.1. (2), odgovornost Pružatelja Usluge ograničena je na maksimalni iznos od 3.000,00 kn po štetnom događaju. Ukoliko pošiljatelj traži naknadu štete po ovom članku 12.1. (2) dužan je u zahtjevu za naknadu štete po ovom članku 12.1. (2) općih uvjeta priložiti svu potrebnu dokumentaciju/ isprave na osnovu kojih temelji svoj zahtjev. Odredbe ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i u slučaju da zahtjev za naknadu štete podnosi primatelj pošiljke.

12.2. Za djelomično oštećenje ili umanjenje sadržaja: (1) pošiljke iz članka 9.1. ili (2) pošiljke koja je poslana putem jedne od usluga naznačenih u člancima 9.2., 9.3., i 9.4. – Pružatelj Usluge odgovara u visini iznosa koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke. Bez obzira na prethodno navedeno, odgovornost Pružatelja Usluge za djelomično oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke iz članka 9.1., odnosno pošiljke koja je poslana putem jedne od usluga naznačenih u člancima 9.2., 9.3., i 9.4. ograničena je na maksimalni iznos od 3.000,00 kn po štetnom događaju. Ukoliko pošiljatelj traži naknadu štete po ovom članku 12.2. (1), dužan je u zahtjevu za naknadu štete po ovom članku 12.2. (1) priložiti sve potrebne dokumente/isprave na temelju kojih temelji svoj zahtjev (pošiljatelj je također dužan dostaviti i dokument/ispravu iz kojeg nedvojbeno proizlazi kolika je vrijednost oštećenog ili umanjenog sadržaja pošiljke). Odredbe ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i u slučaju da zahtjev za naknadu štete podnosi primatelj pošiljke.

12.3. Za prekoračenje roka prijenosa i uručenja ekspresne pošiljke, paletizirane pošiljke te pošiljke kod koje je Pružatelj Usluge preuzeo obvezu prenijeti je i uručiti unutar određenog roka (usluga iz članka 7.4. ovih općih uvjeta) - Pružatelj Usluge odgovara u visini trostruke naknade koju je Pružatelj Usluge naplatio od pošiljatelja.

12.4. Za neizvršenje usluge prijevoza i uručenja: (1) pošiljke iz članka 9.1. – Pružatelj Usluge odgovara u visini iznosa otkupnine naznačenog na Listi preuzimanja, odnosno u visini iznosa navedenog u elektroničkim podacima koje je pošiljatelj dostavio Pružatelju Usluge (članak 7. ovih općih uvjeta). Bez obzira na prethodno navedeno, u slučaju da je stvarna vrijednost pošiljke veća od otkupnog iznosa, pošiljatelj je dužan dostaviti Pružatelju Usluge dokumente/isprave iz kojih nedvojbeno proizlazi kolika je stvarna vrijednost pošiljke. Ukoliko Pružatelj Usluge na temelju svoje diskrecijske odluke utvrdi da iz dostavljene dokumentacije nedvojbeno proizlazi da je stvarna vrijednost pošiljke veća od otkupnog iznosa, Pružatelj Usluge će isplatiti pošiljatelju stvarnu vrijednost pošiljke. Ukoliko pošiljatelj traži naknadu štete po ovom članku 12.4. (1), dužan je u zahtjevu za naknadu štete po ovom članku 12.4. (1) općih uvjeta priložiti svu potrebnu dokumentaciju/isprave na osnovu kojih temelji svoj zahtjev. Odredbe ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i u slučaju da zahtjev za naknadu štete podnosi primatelj pošiljke. (2) pošiljke koje su poslane putem jedne od usluga naznačenih u člancima 9.2., 9.3. i 9.4. – Pružatelj Usluge odgovara u visini peterostruke naknade koju je Pružatelj Usluge naplatio od pošiljatelja ovisno o vrsti usluge koju je zatražio pošiljatelj. Bez obzira na prethodno navedeno, u slučaju da je stvarna vrijednost pošiljke veća od iznosa peterostruke naknade koju je Pružatelj Usluge naplatio od pošiljatelja, pošiljatelj je dužan dostaviti Pružatelju Usluge dokumente/isprave iz kojih nedvojbeno proizlazi kolika je stvarna vrijednost pošiljke. Ukoliko Pružatelj Usluge na temelju svoje diskrecijske odluke utvrdi da iz dostavljene dokumentacije nedvojbeno proizlazi da je stvarna vrijednost pošiljke veća od iznosa peterostruke naknade koju je Pružatelj Usluge naplatio od pošiljatelja, Pružatelj Usluge će isplatiti pošiljatelju stvarnu vrijednost pošiljke. Ukoliko pošiljatelj traži naknadu štete po ovom članku 12.4. (2) dužan je u zahtjevu za naknadu štete po ovom članku 12.4. (2) općih uvjeta priložiti svu potrebnu dokumentaciju/isprave na osnovu kojih temelji svoj zahtjev. Odredbe ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i u slučaju da zahtjev za naknadu štete podnosi primatelj pošiljke.

12.5. U slučaju neizvršenja usluge prijevoza i uručenja, Pružatelj Usluge je dužan, osim isplate naknade štete kao što je to navedeno u članku 12.4. ovih općih uvjeta, vratiti i naplaćenu cijenu poštanske usluge.

12.6. U slučaju da pošiljatelj, putem jedne od usluga naznačenih u člancima 9.2., 9.3. i 9.4., preda na prijevoz Pružatelju Usluge slip(ove) kreditnih, debitnih ili drugih vrsta bankovnih kartica, recepte, čekove, čekovne knjižice, mjenice, zadužnice, ulaznice, putničke karte, dionice ili isprave o dionicama, obveznice, policu osiguranja, te bilo kakve druge isprave, ugovore ili dokumente na kojima je naznačena vrijednost takve isprave, ugovora ili dokumenta te: (1) dođe do gubitka ili potpunog oštećenja sadržaja takve pošiljke za koji je odgovoran Pružatelj Usluge i (2) pošiljatelj, odnosno primatelj pošiljke (ovisno o tome tko potražuje naknadu štete) potražuje naknadu štete u iznosu koji prelazi iznos peterostruke naknade na koju bi pošiljatelj, odnosno primatelj pošiljke imao pravo sukladno odredbama ovih općih uvjeta, onda će se iznosom štete smatrati iznos koji odgovara dokazivom trošku ponovnog pribavljanja, odnosno ishođenja izgubljene ili oštećene isprave, dokumenta ili ugovora. U trošak pribavljanja, odnosno ishođenja neće se priznati trošak radne snage, odnosno osoblja potrebnog za pribavljanje, odnosno ishođenje isprave, dokumenta ili ugovora. Osoba koja potražuje naknadu štete dužna je postupati u dobroj vjeri i poduzeti sve potrebne radnje kako bi se uz što manji trošak pribavila, odnosno ishodila takva isprava, dokument ili ugovor. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, odgovornost Pružatelja Usluge i u ovom slučaju je ograničena na maksimalni iznos od 3.000,00 kn po štetnom događaju.

12.7. U slučaju postojanja spora između Pružatelja Usluge s jedne strane i pošiljatelja, odnosno druge na to ovlaštene osobe s druge strane u odnosu na osnovanost prigovora koji je pošiljatelj ili druga ovlaštena osoba podnijela Pružatelju Usluge (članak 11.1., odnosno 11.2. ovih općih uvjeta), prije podnošenja tužbe nadležnom sudu, pošiljatelj, odnosno druga na to ovlaštena osoba može u roku od trideset dana od dana primitka očitovanja Pružatelja Usluge na prigovor (članak 11.3. ovih općih uvjeta) podnijeti zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije.

12.8. Pošiljatelj ili druga na to ovlaštena osoba može u roku od trideset dana od dana primitka očitovanja Pružatelja Usluge na prigovor pošiljatelja ili druge na to ovlaštene osobe (kao što je to navedeno u članku 11.3. ovih općih uvjeta) podnijeti Pružatelju Usluge zahtjev za naknadu štete te priložiti sve dokaze na kojima temelji svoj zahtjev. U slučaju da Pružatelj Usluge u roku od trideset dana od dana primitka urednog zahtjeva za naknadu štete ne isplati podnositelju zahtjeva štetu u iznosu koja je propisana ovim općim uvjetima, podnositelj zahtjeva ima pravo pokrenuti spor protiv Pružatelja Usluge te naknadu štete ostvarivati sudskim putem. Pod pojmom „uredan zahtjev za naknadu štete“ u smislu prethodne rečenice ovog stavka, smatrat će se zahtjev koji sadrži i sve ostale dokumente/isprave/dokaze koji se u skladu s ovim općim uvjetima trebaju priložiti Pružatelju Usluge kako bi Pružatelj Usluge mogao ocijeniti sve okolnosti slučaja te osnovanost podnositeljevog zahtjeva za naknadu štete.

12.9. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, pošiljatelj ili druga na to ovlaštena osoba može naknadu štete ostvarivati sudskim putem jedino ukoliko se kumulativno ispune sljedeći uvjeti: (1) pošiljatelj ili druga na to ovlaštena osoba je u roku koji je propisan ovim općim uvjetima podnijela Pružatelju Usluge prigovor (članak 11.1., odnosno 11.2. ovih općih uvjeta); (2) pošiljatelj ili druga na to ovlaštena osoba je u roku koji je propisan ovim općim uvjetima podnijela Pružatelju usluge zahtjev za naknadu štete (članak 12.8. ovih općih uvjeta); (3) Pružatelj Usluge ne isplati naknadu štete u roku od trideset dana od dana primitka zahtjeva za naknadu štete.

 

Članak 13.

Pošiljateljeva odgovornost

Pošiljatelj je odgovoran za sve štete koje je njegova pošiljka uzrokovala ostalim pošiljkama, objektima i opremi Pružatelja Usluge ili trećih osoba, te za ozljede ili smrt radnika Pružatelja Usluge i drugih osoba, ako su one nastupile iz kojeg od sljedećih razloga: (a) ukoliko je pošiljka sadržavala predmete koji su zabranjeni (članak 4. ovih općih uvjeta), (b) ukoliko se pošiljatelj nije pridržavao posebnih zakonskih uvjeta za slanje određenih predmeta koji se nalaze u njegovoj pošiljci i ovih općih uvjeta te (c) ukoliko pošiljka nije bila zapakirana na način kao što je propisano ovim općim uvjetima (članak 3. ovih općih uvjeta).

 

Članak 14.

Cijene poštanskih usluga, zaštitna vrijednosna klauzula i zatezne kamate

14.1. Pružatelj Usluge naplaćuje poštanske usluge prema cjeniku koji je javno objavljen i dostavljen Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije.

14.2. Cijene Pružatelja Usluge baziraju se na tečaju od 7,30 (sedam zarez trideset) kuna za 1 (jedan) euro i predstavljaju minimalne cijene koje će se zaračunavati korisniku usluga. U slučaju da dođe do značajnijeg pada vrijednosti kune u odnosu na euro, Pružatelj Usluge zadržava pravo zaračunati korisniku usluge veću cijenu usluge sukladno padu vrijednosti kune prema euru, i to primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke za euro na dan ispostavljanja računa. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, u slučaju da vrijednost kune u odnosu na euro ojača primjenjivat će se minimalne cijene Pružatelja Usluge te korisnik usluga neće imati pravo zahtijevati od Pružatelja Usluge smanjenje cijena usluga.

14.3. Dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze, duguje, uz glavnicu i zateznu kamatu po stopi određenoj u članku 29.2. Zakona o obveznim odnosima.

 

Članak 15.

Ostalo

15.1. U slučaju značajnijih oscilacija cijene nafte na domaćem tržištu, Pružatelj Usluge zadržava pravo jednostrane korekcije cijene svojih usluga prijevoza pošiljaka.

15.2. Pružatelj Usluge će na svojoj Internetskoj stranici http://www.eastex.hr/ učiniti dostupnim trećim osobama ove opće uvjete kao i njegove kasnije izmjene i dopune. U trenutku kada naručitelj od Pružatelja Usluge naruči uslugu, smatrat će se da je naručitelj pročitao u tom trenutku važeće opće uvjete Pružatelja Usluge te da ih u cijelosti prihvaća.

15.3. Za sve sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih općih uvjeta, Pružatelj Usluge i naručitelj usluge nastojat će riješiti mirnim putem. Ukoliko Pružatelj Usluge i naručitelj ne uspiju spor u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih općih uvjeta riješiti mirnim putem, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno i mjesno nadležni sud u Zagrebu.

15.4. U slučaju da jedna ili više odredbi ovih općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih općih uvjeta koje će ostati na snazi i u punoj primjeni.

15.5.Na ove opće uvjete primjenjuje se hrvatsko pravo.

15.6. Ovi opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 30.03.2013. godine.

15.7. Pružatelj Usluge zadržava pravo jednostrane izmjene i dopune općih uvjeta. Izmjene i dopune općih uvjeta objavljuju se na internetskoj stranici i u poslovnim prostorijama Pružatelja Usluge. Ukoliko osoba koja s Pružateljem Usluge ima sklopljen Ugovor u roku od 7 dana od dana objave izmjena i dopuna općih uvjeta ne otkaže Ugovor, smatrat će se da takva osoba prihvaća učinjene izmjene i dopune općih uvjeta.

15.8. Ovi opći uvjeti dostavljeni su Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije

ŠTO VAM JE BITNIJE, CIJENA ILI POUZDANOST ?E-MAIL LISTA:

Za  primanje novosti  vezanih uz našu ponudu unesite Vaš E-mail:

  
 
DODATAK ZA GORIVO
dodatak za gorivo za

5.mjesec je ........ +5%
Rent a kurir


ZATRPANI POSLOM ?

NEMATE VREMENA IZAĆI IZ UREDA ?

Uz veoma povoljne cijene u mogućnosti smo umjesto Vas odlaziti u:

   - Vaš poštanski ured
   - FINU
   - banku
   - HZZO
   - mirovinsko
   - vršiti povrat dokumenata,

   i drugo ...

Isporuke je moguće vršiti i u dogovorena vremena na tjednoj ili dnevnoj bazi.


Za ponudu prilagođenoj Vašim potrebama slobodno nas kontaktirajte na naše kontakt podatke:

01 2370 349 ili info@eastex.hr

Radujemo se Vašem pozivu !

Vaš EAST express.